Foreldremøter

Svært godt frammøte til foreldremøtene for Vg1 og Vg2

I sin tale til elever og foresatte understreket rektor viktigheten av et godt skole – hjemsamarbeid.

Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole er av stor betydning for elevenes læringsutbytte og trivsel.

I følge forskning gir samarbeide med foreldrene færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning.


Publisert 16. september 2019, oppdatert 22. mai 2020.