Elevrådet

 

Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen, og er elevenes ledd inn i til skolens ledelse og administrasjon. Opplæringsloven har en egen bestemmelse om elevrådet. § 11-6. Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar

Tillitsvalgt m/vararepresentant velges som hovedregel for et år av gangen. Dersom det blir behov for endringer (elev slutter eller det blir behov for nyvalg) velger elevene i gruppa ny tillitselev / varatillitselev. De tillitsvalgtes oppgave er bl a å representere sin gruppe på elevrådsmøtene. I praksis har gruppenes tillitsvalgte som hovedoppgave å tale sin gruppes sak enten overfor gruppas lærere eller i elevrådet. Hun eller han må derfor være orientert om sin gruppes syn på viktige saker. Blant alle tillitselevene velges et elevrådsstyre, som i tillegg til møter i elevrådsstyret har jevnlige møter med skolens ledelse.


Elevråd skoleåret 2019/2020

Leder: Elise Oldebråten Fredriksen 2ELB

Nestleder: Viktor Kaan Eroglu 2ELB

Sekretær: 

Kasserer: Muneebah Hussain 2HFA

Styremedlem: Marius Levin Olsen 2TRA

Styremedlem: Lilly Amanda Vælimæki 2BUC

 Publisert 17. oktober 2012, oppdatert 27. januar 2020.