Bli lærebedrift

Vi har mange elever som trenger lærebedrift etter Vg1 ogVg2. Det er mange fordeler ved å være lærebedrift. Foruten det å ta sitt samfunnsansvar og bidra til flere fagarbeidere for sitt yrke, er det også etablert en egen merkeordning for lærebedrifter. Dessuten er det vedtatt en egen klausul i lov om offentlige anskaffelser om at man må være lærebedrift for å kunne få offentlige anbud. Læretiden etter «hovedmodellen» er to år i bedrift, hvorav det ene året defineres som et opplæringsår og det andre som et verdiskapningsår. I praksis betyr dette at lærlingen i starten av læretiden får mer opplæring og trening enn mot slutten av læretiden. Verdiskapningsdelen trappes gradvis opp, og på slutten av læretiden deltar lærlingen betraktelig i produksjonen. Formidling av lærlinger til «hovedmodellen» foregår i første omgang via siden vilbli.no, der elever som ønsker læreplass får oversikt over alle godkjente lærebedrifter i sitt fylke, og kan sende søknader til disse. Formidling skjer også via praksisplasser; at bedrifter som har hatt elever i praksis ønsker å tilby den læreplass. Videre er det mulig for godkjente lærebedrifter, eller bedrifter som vurderer dette, å få anledning til å komme og presentere bedriften sin på skolen. Dersom du er interessert i dette – eller ønsker mere informasjon om det å bli lærebedrift, ta kontakt med vår Arbeids- og næringslivskoordinator Christel Kirkøen på e-post: christel...@bfk.no eller telefon : 32 22 05 54/ 92 89 89 74.

 

For å bli lærebedrift må man må være godkjent lærebedrift.  Det er anledning til å være selvstendig lærebedrift, da er bedriften selv ansvarlig for den faglige opplæringen av lærlingene. Bedrifter kan også være tilknyttet et opplæringskontor. Da er opplæringskontoret ansvarlig for den faglige opplæringen av lærlingene. Link til våre opplæringskontorer

 

Etter at dere har funnet en lærling dere ønsker å ansette må dere tegne lærekontrakt og arbeidskontrakt. Dersom dere er tilknyttet et opplæringskontor, er de de som tegner lærekontrakten med lærlingen.

Når det gjelder arbeidskontrakt er det arbeidsmiljølovens regler som teller, men det er to forhold som er spesielt når det gjelder lærlinger: Ingen læretid for lærlinger under 21 år og arbeidskontrakten opphører av seg selv når læretiden er over.

Arbeidskontrakten skal  legges ved lærekontrakten.

 

Lønn: Lærlingen arbeider i bedriften, og bedriften skal yte lønn for verdiskapingen som lærlingen bidrar med. Lønn for hele læretiden tilsvarer en grunnlønn for fagarbeider, og fordeles over 2 år på ulike måter. Noen velger å gi 50 % lønn gjennom hele læretiden, andre gir litt mindre i begynnelsen og «trapper så opp». Etter to år har uansett alle lærlingene fått utbetalt det samme. Det er viktig å avklare avlønningsmodell i arbeidsavtalen.

 

Tilskudd: lærebedrifter mottar tilskudd som dekker deler av de merutgiftene lærlingordningen medfører.

I Buskerud fylkeskommune gis det i tillegg tilskudd til nye lærebedrifter; kr. 25.000.

 

Lærebedriften skal, enten selvstendig eller i samarbeid med opplæringskontoret:

•Lage en intern plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget.

•Bli kjent med opplæringsloven som omhandler opplæring i bedrift.

•Tilby et godt arbeids- og læremiljø.

•Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.

•Gjennomføre halvårssamtaler med vurdering.

•Vurdere opplæringen av lærlingene i bedriften jevnlig.

•Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt.

 

Hver lærebedrift har en kontaktperson i fagopplæringsseksjonen. Fylkeskommunen bistår med veiledning, kurs og mulighet for hospitering.

 

På Buskerud fylkeskommunes hjemmeside finner du informasjon om det å bli  og være lærebedrift, og linker til skjemaer som f.eks søknad om godkjenning, lærekontrakt, opplæringsplan, læreplaner, tilskuddssatser, hvordan søke om tilskuddet for nye lærebedrifter, kontaktpersoner, kurs mv.


Publisert 8. august 2016, oppdatert 25. januar 2017.